NEWS-ข่าว
อย่าหลงเชื่อกรณีมีการแชร์ข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก 191 เป็น เลข 911 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน หากมีเหตุด่วน เหตุร้าย ยังโทร. 191 เหมือนเดิม อย่าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสำคัญต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น อาจเข้าข่ายในความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 “มาตรา14 (1) ผู้ใดกระทำโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ย้ำ!!! เกิดเหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 191 เหมือนเดิมครับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2344103325878969/