ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (7 เม.ย.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 ประธาน มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.3, พร้อมด้วย พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.กค.ภ.3, พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 และมี รอง ผบก.ภ.จว. ทั้ง 8 ภ.จว. และ หน.สภ. ในสังกัด ภ.3 ทั้ง 236 สภ. ร่วมประชุมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย การประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมีข้อสั่งการ ดังต่อไปนี้ 1. การปฏิบัติงานจิตอาสาในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 1.1 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 8-9 เมษายน 2564) ป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ - เตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติต่างๆ จนเกิดความชำนาญ - สำรวจข้อมูล จุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย หรือ จุดที่มักจะมี การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและความปลอดภัย ประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน - นำจิตอาสา เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดป้ายเตือน ข้อความประชาสัมพันธ์ 1.2 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 10-16 เมษายน 2564) 1.2.1 อำนวยความสะดวกจราจรและบริการประชาชน - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน เช่น จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ณ บริเวณจุดพัก หรือจุดบริการประชาชน การให้บริการตรวจสภาพยานพาหนะ การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร เส้นทางเลี่ยง หรือ จัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่สามารถเข้าคลี่คลายพื้นที่หลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เป็นต้น 1.2.2 ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ และปฏิบัติตาม มาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาด - บริเวณสถานีขนส่งขนาดใหญ่ ในรถโดยสารสาธารณะ หรือสถานที่มีผู้คนมาใช้บริการหรือรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดความแออัด ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึง บริเวณจุดตรวจจุดบริการต่างๆ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 1.3 หลังเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 17-18 เมษายน 2564) - จัดกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสาและเครือข่ายภาคประชาชน - ทำความสะอาด จัดระเบียนฟื้นฟูสถานที่ต่างๆ ให้กลับสู่สภาพเรียบร้อย 1.4 การปฏิบัติตนของจิตอาสา - จิตอาสา ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ห้ามไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่สมควร ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ รวมถึงระมัดระวังการใช้กริยามารยาทและคำพูด ให้เป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อย - ในการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา ต้องมีความปลอดภัย กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงให้พึงหลีกเลี่ยง 2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจ โครงการ - ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินการผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของหน่วย เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1866240423552545/