ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้(20 ก.ค.64)เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว รอง ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.กค.ภ.3, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.3, ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภ.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คุณชัยรัตน์ จันทร์โพธิ์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตนครราชสีมา 1 ธนาคารออมสิน . ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ของ ตำรวจภูธรภาค 3 ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3 โดยมี พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผบก.ศฝร.ภ.3, รอง ผบก.ภ.จว., รอง ผบก.ศฝร.ภ.3, รอง ผบก.สส.ภ.3 พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของหน่วยในสังกัด ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ที่ตั้งหน่วย . มีข้อสั่งการ ดังนี้ 1. ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของหน่วย ในสังกัด ภ.3 วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ไข กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. 2. ร่วมกับสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจจังหวัดฯ เพื่อวางกรอบและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยศึกษาแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย บช.น. และ ภ.จว.อุดรธานีที่เป็นตัวอย่าง 3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ได้มีการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ในอันที่จะเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ รวมทั้งให้มีการปลูกฝัง ปรับทัศนคติของข้าราชการตำรวจ ให้มีชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด มีวินัยทางการเงินฯ 4. ภ.3 จะกำหนดให้มีการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นฯ เพื่อให้แต่ละหน่วย ได้มีการรายงานความคืบหน้าฯเดือนละ 1 ครั้งที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1946885932154660/