ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตำรวจบุรีรัมย์พร้อมสนับสนุนสถานที่ จัดทำศูนย์พักคอย สภ.หนองหงส์ . ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุญาตให้ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์ (EOC) ใช้สถานที่สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยได้ใช้บ้านพักของทางราชการ จัดทำศูนย์พักคอย Community Isolation ขนาด 51 เตียงที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1950006108509309/