ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 4 อย่า ไม่เสี่ยงจมน้ำ อย่า! ดื่มสุรา อย่า! ก้มไปลอยกระทง อย่า! ใกล้ขอบบ่อ อย่า! เก็บกระทง/เงินในกระทง #ลอยกระทง #กองป้องกันการบาดเจ็บ #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุขที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2043395889170330/