ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ความรู้สึกของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเก็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2199073876935863/