ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ความรู้สึกของผู้แทนภาคเอกชนรุ่นใหม่ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเก็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2199076336935617/