ภารกิจผู้บังคับบัญชา
การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๕๑, ๙๒ และ ๑๒๕