ภารกิจผู้บังคับบัญชา
งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีก ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2566 . ด้วยวันนี้ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ . จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีก ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 5 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2566 . หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งสายด่วน 191 ตลอด 24 ชม.