ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้ง และกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ได้แก่ ๑. นายสุพิชัย หล่าสกุล ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ๒. นางรัตติกร ทองเนตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ๓. นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเรียง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ๔. พันตำรวจเอก ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ตำแหน่ง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖