News
พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๓, เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค๓, พ.ต.อ.สุจินต์ นิลพานิชย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, พ.ต.อ.อิทธิพล นาคคำ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค๓, ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด และ ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง เข้าร่วมประชุมการประชุมการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงและการข่าวความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและข่าวความมั่นคง ณ ห้องประชุม ๓ ตำรวจภูธรภาค๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/944807149029215/