NEWS-ข่าว
" ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา แจ้งเปิดช่องทางพิเศษ " บนถนนมิตรภาพ (ทล.2) ขาเข้า กรุงเทพฯ. -ขาเข้า กม.79 (ทล.2) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -ขาออก กม.76 (ทล.2) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา " รวมระยะทางเปิด 3 กม. " . -จุดที่วางกรวยยาง กม.79 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -กม.86 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา. สภาพการจราจร ในพื้นที่รถเพิ่มปริมาณ 85% #FM91ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1693251884090785/