NEWS-ข่าว
ตชด.43 ฝึกเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ชุดรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด กก.ตชด.๔๓ ร่วมฝึกอบรมนักเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะฯ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ สงขลา ได้มอบหมายให้ชุดรณรงค์ กก.ตชด.๔๓ นำโดย ร.ต.อ.บุญช่วย รักเงิน พร้อมพวก ๖ นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้กับเยาวชน โครงการเยาวชนตลิ่งชันรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ของ อบต.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.สงขลา มีนักเรียนระดับ ป.๔-๖ จาก รร.บ้านตลิ่งชัน /รร.บ้านป่างาม/รร.บ้านสุเหร่า/รร.บ้านนท์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ คน ณ ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา มีนายเจะโส๊ะ หัดเหาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ เสริมสร้างวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1796787700403869/