NEWS-ข่าว
จากการดำเนินงานของรัฐบาล ส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดของไทยคลายตัวลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานในเชิงคุณภาพของรัฐบาลในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1888685174547454/