NEWS-ข่าว
ครู ตชด. คนสวยขวัญใจนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมแก้ปัญหา ครู ตชด. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ สังกัด กก.ตชด.41 จังหวัดชุมพร ดาบตำรวจหญิง รัชนีบูลย์ ชูโกสมที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2341906472558653/