วิสัยทัศน์


“เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”


นโยบายการบริหารราชการของ ผบช.ภ.3


  1. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่รักของประชาชน
  3. สร้างความสามัคคี บารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจ
  4. เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
  5. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตารวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง
  6. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล เน้น ผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เงินกู้นอกระบบ เยาวชนแข่งรถในทาง
  7. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
  8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
  9. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการตารวจโดยเปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูล และเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง