ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บังคับการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายฝึกอบรมพล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง
ผู้บังคับการอำนวยการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ
ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.สนธยา แต่แดงเพชร
ผู้บังคับการกองบังคับการกฎหมายและคดี