ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
 2. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562
 3. ประกาศ ภ.3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562
 4. ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด ภ.3 (1 พ.ย. 62)

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักราชการ (บ้านแฝด) จำนวน 10 หลัง
 3. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
 4. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 5. บก.สส.ภ.3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ผลงานทางวิชาการ


 1. การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
 2. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
 3. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
 4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
 5. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ