ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 3. คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจช้ันสัญญาบัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน
 4. ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2563 ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 (แก้ไข)
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รหัสประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศจ้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
 4. ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
 5. ประกาศผลการชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓

ผลงานทางวิชาการ


 1. การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
 2. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
 3. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
 4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
 5. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ