ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


  1. คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(ดาบ 53 ปี รุ่นที่ 8)
  2. แบบฟอร์มประวัติบุคคลสังเขปประทวนและสัญญาบัตร
  3. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.3
  4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
  5. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบ ข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561