ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  2. การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และบทเฉพาะกาลของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. 2561 ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อ 27 ก.ย.64
  3. การตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
  4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
  5. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 2)

ผลงานทางวิชาการ


  1. การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
  2. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
  3. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
  4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
  5. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ