ประกาศ/ดาวน์โหลด


กำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


  1. คำสั่ง ภ.3 ที่ 496-2566 แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
  2. ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.
  3. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  4. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รหัสประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  5. ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและกระบวนการที่เหลือ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565

ผลงานทางวิชาการ


  1. การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
  2. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
  3. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
  4. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
  5. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ